I. DEFINICJE

Ilekroć w Polityce Prywatności występują poniższe pojęcia, należy je zrozumieć w następujący sposób:

1. Awaria – oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Polityki Prywatności; lub jest wynikiem naruszenia Polityki Prywatności przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.

2. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.

3. Serwis – serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom i Usługodawcy przechowywanie Treści, pod adresem neuratelier.pl

4. Strony – Usługodawca, Użytkownik.

5. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

6. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika lub Usługodawcę.

7. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania i prezentowania treści.

8. Usługodawca – INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko, ul. J. Woronieckiego 1/25, 20-492 Lublin, NIP: 7122262414, REGON: 060617219.

9. Użytkownik – osoba fizyczna,  która ukończyła 18. roku życia.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.

3. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za pisane przez siebie Treści.

6. Pewna część treści zawartych na łamach Serwisu może wyświetlać się niepoprawnie w przypadku przeglądarek internetowych, które były długi czas nieaktualizowane. Najczęściej są to przypadki dotyczące wersji niewspieranych przez producentów. Z tego też powodu pewne opcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

7. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia Serwisu w całości lub części bez podawania przyczyn oraz do wprowadzania zmian w regulaminie funkcjonowania Serwisu.

8. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.neuratelier.pl jest Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: Woronieckiego 1/25, adres do doręczeń: Melomanów 2/30, NIP: 7122262414, REGON: 060617219, adres poczty elektronicznej (e-mail): pannagosia79@gmail.pl, zwana dalej „Administratorem”.

9. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

III RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.neuratelier.pl w przypadku:skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

Imię i nazwisko,

Adres e-mail,

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora: 

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 • Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 • Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 • Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

IV UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1.   Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2.   Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

V PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ POPRAWIANI

1.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Podstawy prawne żądania użytkownika:

 • Dostęp do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: pannagosia79@gmail.pl.

4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI PLIKI „COOKIES”

1.   Strona Administratora używa plików „cookies”.

2.   Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3.   W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe 

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4.   Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5.   Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VII KOMENTARZE

1.   Pod artykułami i wpisami można umieszczać komentarze, które są miejscem wymiany informacji na tematy związane z treściami Serwisu.

2.   Jako Usługodawca nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, ale zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia Polityki Prywatności, w tym w szczególności wypowiedzi zawierających treści rasistowskie, wzywające do nienawiści religijnej i etnicznej, seksistowskie, pornograficzne, urągające godności człowieka, wulgarne, urażające uczucia religijne oraz propagujących przemoc.

3.   W komentarzach niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści zawierających przekazy promocyjne (reklamowe).

4.   Użytkownik, wypowiadając się w komentarzach, wyraża zgodę na umieszczenie jego wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach Usługodawcy.

5.   Administratorzy i moderatorzy pilnują, aby Polityka Prywatności była przestrzegana.

VIII PRAWA AUTORSKIE

1.   Kopiowanie, reprodukowanie treści oraz wszelkich elementów graficznych z Serwisu w całości lub w części bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

2.   Redakcja Serwisu publikując jakiekolwiek materiały w Serwisie opiera się na własnych treściach lub informacjach zamieszczonych w innych źródłach. W drugim przypadku zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami.

3.   Użytkownik, umieszczając treści na łamach Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie jego wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach Usługodawcy oraz publikacjach firm, które  współpracują z Usługodawcą.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.    Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszej Polityki Prywatności w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Polityki Prywatności. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całej Polityki  Prywatności.

4.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

5.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie bez obowiązku uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Zmiany obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

6.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów Polityki Prywatności, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa.

7.    Polityka Prywatności obowiązuje od 06.06.2020 r.